Sáng ngày 23/8/2022, Đảng bộ xã Sơn Bình tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII. Về tham dự hội nghị có hơn 200 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ xã quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Trung ương; Nghị Quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Về tiếp tục đổi mới hoạn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sữ dung đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tâm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21–NQ/TW, ngày 16/6/2022 Về tăng cường cũng cố, xây dựng tổ chức cơ sỡ đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Thông  qua Quy định số 69 – QĐ/TW, ngày 06/07/2022  Về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. và Kết luận số 34-KL/TW về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng  đến năm 2030.

Đ/c Cù Xuân Điền – Bí thư Ban Chấp hàng Đảng bộ

Đ/c Nguyễn Huy Lợi – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã

Đ/c Nguyễn Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã

Đảng viên tham dự Hội nghị

    Sau khi đã quát triệt các Nghị quyết, Kết luận, Quy định đồng chí Cù Xuân Điền - Bí thư Đảng uỷ xã đề nghị các Chi bộ và toàn thể các đảng viên trong toàn Đảng bộ cần quan tâm thực hiện các Nghị quyết, Kiết luận, Quy định lần thứ năm của Ban Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để mọi người dân được tiếp cận các nghị quyết của Trung ương Đảng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 123.000
    Online: 6