Chiều ngày 9 tháng 2 năm 2023 xã Sơn Bình tổ chức họp mở rộng, triển khai nhiều nội dung quan trọng trong năm 2023 trong đó có nội dung lấy ý kiến của nhân dân về luật đất đai sửa đổi bổ sung.

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 08/KH-UBND

        Sơn Bình, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 04/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của Nhân dân nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, đồng bộ, khả thi; phản ánh ý chí, nguyện vọng của Nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ.

- Việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Xác định nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác và nghiên cứu tiếp thu nghiêm túc để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi);

- Ủy ban nhân dân xã kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch. Phối hợp UBMTTQ, các đoàn thể có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến đóng góp.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN LẤY Ý KIẾN

1. Đối tượng lấy ý kiến

- Các tầng lớp Nhân dân sinh sống trên địa bàn xã Sơn Bình;

- Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội;

- Các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác trên địa bàn xã.

2. Nội dung, hình thức lấy ý kiến

2.1. Nội dung

- Lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hạn mức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

- Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

+ Các tầng lớp Nhân dân: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

+ Các cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

2.2. Hình thức

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các Văn bản liên quan được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử huyện Hương Sơn (https://huongson.hatinh.gov.vn); Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (tại địa chỉ: http://mattran.hatinh.gov.vn); Ủy ban nhân dân tỉnh (tại địa chỉ: https://hatinh.gov.vn); Sở Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ: http://sotnmt.hatinh.gov.vn); Bộ Tài nguyên và Môi trường  (tại địa chỉ https://luatdatdai.monre.gov.vn/tai-lieu-du-thao-luat) và gửi qua hệ thống hồ sơ công việc của UBND xã để Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, công chức tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức sau đây:

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn.

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến UBND xã (qua đồng chí Phan Như Luận công chức Địa chính). Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem, ngoài phong bì ghi: "Nội dung tham gia Luật Đất đai (sửa đổi)" gửi về địa chỉ cơ quan tiếp nhận.

- Thảo luận tại các cuộc họp nhân dân tại thôn.

3. Thời gian lấy ý kiến: Thực hiện theo Phụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã

- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Chính trị - xã hội tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến các thôn và đến tận Nhân dân trên địa bàn.

- Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND huyện Hương Sơn, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên phụ trách các thôn để tập trung chỉ đạo, thực hiện; hoàn thành trước ngày 13/02/2022.

- Họp Ban chỉ đạo, cán bộ, công chức và các thành phần khác có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy ý kiến người dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); hoàn thành trước ngày 15/02/2022.

- Phổ biến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) qua các phương tiện thông tin như: Hệ thống truyền thanh cơ sở, qua hội nghị, hội thảo tại thôn.

- Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức thực hiện việc lấy kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa phương.

- Tổng hợp ý kiến đóng góp của Nhân dân, cơ quan, tổ chức, báo cáo kết quả (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị quyết số 170/NQ-CP của Chính phủ) về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) chậm nhất trước ngày 05/3/2023.

2. Trách nhiệm Ban Văn hóa

 Phổ biến, tuyên truyền, đăng tải nội dung Kế hoạch của UBND xã và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Trang thông tin điện tử xã và trên hệ thống Truyền thanh xã để Người dân biết và tích cực tham gia ý kiến.

3. Trách nhiệm Ban cán sự các thôn

Tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), hoàn thành trước ngày 25/02/2023 gửi về UBND xã (qua đồng chí Phan Như Luận công chức Địa chính).

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), báo cáo gửi về UBND xã chậm nhất trước ngày 28/02/2023.

Trên đây là Kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của UBND xã Sơn Bình, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban cán sự các thôn tổ chức thực hiện nghiêm túc và đảm bảo thời gian theo quy định./

 

  Nơi nhận:

- UBND huyện Hương Sơn;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;

- BTV Đảng uỷ; TT HĐND;

- Chủ tịch, PCT UBND;

- UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể;

- Các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn;

- Ban cán sự các thôn;

- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

  Nguyễn Huy Lợi

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 123.039
    Online: 7