ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ SƠN BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 01/TB-UBND

Sơn Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã Sơn Bình năm 2022

 

 

Căn cứ Luật tiếp công dân 2013, Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình xin thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (trừ khi Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân được ủy quyền) là vào các ngày thứ 5 hàng tuần, nếu thứ 5 trùng vào ngày lễ, ngày tết được nghỉ thì chuyển sang ngày làm việc liền kề, cụ thể:

- Thời gian:

+ Mùa đông: Buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút

+ Mùa hè: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ 30 phút

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân - Ủy ban nhân dân xã Sơn Bình (thôn 4, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Quý I/2022

THÁNG/NĂM

NGÀY

TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

TIẾP CÔNG DÂN

Tháng 01/2022

Ngày 06/01/2022

Ngày 13/01/2022

Ngày 20/01/2022

Ngày 27/01/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 02/2022

Ngày 03/02/2022

Ngày 10/02/2022

Ngày 17/02/2022

Ngày 24/02/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 3/2022

Ngày 03/3/2022

Ngày 10/3/2022

Ngày 17/3/2022

Ngày 24/3/2022

Ngày 31/3/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Quý II/2022

THÁNG/NĂM

NGÀY

TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

TIẾP CÔNG DÂN

Tháng 4/2022

Ngày 07/4/2022

Ngày 14/4/2022

Ngày 21/4/2022

Ngày 28/4/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 5/2022

Ngày 05/5/2022

Ngày 12/5/2022

Ngày 19/5/2022

Ngày 26/5/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 6/2022

Ngày 02/6/2022

Ngày 09/6/2022

Ngày 16/6/2022

Ngày 23/6/2022

Ngày 30/6/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Quý III/2022

THÁNG/NĂM

NGÀY

TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

TIẾP CÔNG DÂN

Tháng 7/2022

Ngày 07/7/2022

Ngày 14/7/2022

Ngày 21/7/2022

Ngày 28/7/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 8/2022

Ngày 04/8/2022

Ngày 11/8/2022

Ngày 18/8/2022

Ngày 25/8/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 9/2022

Ngày 01/9/2022

Ngày 08/9/2022

Ngày 15/9/2022

Ngày 22/9/2022

Ngày 29/9/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Quý IV/2022

THÁNG/NĂM

NGÀY

TIẾP CÔNG DÂN

HỌ VÀ TÊN - CHỨC VỤ

CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN

ĐỊA ĐIỂM

TIẾP CÔNG DÂN

Tháng 10/2022

Ngày 06/10/2022

Ngày 13/10/2022

Ngày 20/10/2022

Ngày 27/10/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 11/2022

Ngày 03/11/2022

Ngày 10/11/2022

Ngày 17/11/2022

Ngày 24/11/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Tháng 12/2022

Ngày 01/12/2022

Ngày 08/12/2022

Ngày 15/12/2022

Ngày 22/12/2022

Ngày 28/12/2022

Ông Nguyễn Huy Lợi

Chủ tịch UBND xã

Phòng tiếp dân

UBND xã Sơn Bình, thôn 4 xã Sơn Bình

Trên đây là Lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, (Có thể thay đổi theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các lý do bất khả kháng khác), nếu có sự thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân xã sẽ có thông báo cụ thể để các tổ chức, cá nhân và công dân được biết./.

 

Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 • TT Đảng ủy, HĐND;
 • Các ban nghành đoàn thể;

CHỦ TỊCH

 • Văn hóa TT;
 • Các thôn;

 

 • Lưu VP, TD.

 

 

 

Nguyễn Huy Lợi

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 122.995
   Online: 1