DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1917/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại bộ phận một cửa và công khai kết quả giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng (có Phụ lục kèm theo), gồm:

1. Lĩnh vực báo chí: 03 thủ tục hành chính.

2. Lĩnh vực Công nghệ thông tin: 02 thủ tục hành chính.

3. Lĩnh vực Chính sách: Công khai kết quả giải quyết của các cấp trên Cổng dịch vụ công: 04 thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả và công khai kết quả giải quyết trực tuyến sau khi Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng hoàn thành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bộ trưởng BQP;
- Đ/c Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;
- Đ/c Tổng TMT - Thứ trưởng BQP;
- Các đồng chí Thứ trưởng BQP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT BQP;
- Lưu: VT, CCHC; T180.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Chiêm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG
(Ban hành theo Quyết định số 1917/QĐ-BQP ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan giải quyết

Cách thức thực hiện

Địa chỉ tiếp nhận

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG

1

Thủ tục cho phép hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị Quân đội, tiếp xúc, phỏng vấn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị của phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

Báo chí

Cục Tuyên huấn/TCCT

- Trực tiếp

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

Phòng Tiếp công dân Bộ Quốc phòng, km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

2

Thủ tục cho phép hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị Quân đội, tiếp xúc phỏng vấn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị của phóng viên nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

Báo chí

Cục Tuyên huấn/TCCT

- Trực tiếp

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

Phòng Tiếp công dân Bộ Quốc phòng, km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

3

Thủ tục cho phép hoạt động thông tin, báo chí tại các đơn vị Quân đội của phóng viên nước ngoài vào Việt Nam qua đường liên doanh, hợp tác khoa học, sản xuất.

Báo chí

Cục Tuyên huấn/TCCT

- Trực tiếp

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

Phòng Tiếp công dân Bộ Quốc phòng, km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

4

Thủ tục xin thiết lập trang, cổng thông tin điện tử trên Internet.

Công nghệ thông tin

Cục Tuyên huấn/TCCT

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

Phòng Tiếp công dân Bộ Quốc phòng, km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

5

Thủ tục xin cấp phép cung cấp dịch vụ Intenet cho các cơ quan, đơn vị trong Quân đội.

Công nghệ thông tin

Bộ Tư lệnh 86

- Trực tiếp

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trực tuyến (mức độ 3) trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

Phòng Tiếp công dân Bộ Quốc phòng, km 11 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG KHAI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CẤP TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan giải quyết

Hình thức công khai

Địa chỉ Công khai

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần, cấp “Giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Chính sách

UBND xã, phường

Trực tuyến

Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

2

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Chính sách

UBND xã, phường

Trực tuyến

Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

3

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng còn sống) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng.

Chính sách

UBND xã, phường

Trực tuyến

Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

4

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết.

Chính sách

UBND xã, phường

Trực tuyến

Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc ph

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 123.031
    Online: 7