Nội dung như sau;

TT Néi dung thu Sè tiÒn  Ghi chó
1 C¸c kho¶n thu x· h­ëng 100% 228.825.436  
  Trong ®ã:    
  Thu phÝ chøng thùc, con dÊu  4.550.000  
  Thu xö ph¹t kh¸c 7.402.436  
  Thu chuyÓn nguån tõ n¨m tr­íc 216.873.000  
2 Thu c¸c lo¹i h­ëng % theo quy ®Þnh cÊp trªn  484.681.635  
  Trong ®ã:    
  Thu thuÕ m«n bµi 5.000.000  
  Thu tiÒn sö dông ®Êt 454.232.500  
  Thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 400.000  
  Thu lÖ phÝ tr­íc b¹ ®Êt 4.282.497  
  Thu thuÕ GTGT vµ TNDN 20.766.638  
3 Thu bæ sung ng©n s¸ch cÊp trªn 3.304.088.200  
  Thu bæ sung c©n ®èi ng©n s¸ch 2.279.000.000  
  Thu bæ sung cã môc tiªu 1.025.088.200  


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 84.295
    Online: 3