Nội dung như sau;

               
    uû ban nh©n d©n         céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam        
        x· s¬n b×nh                               §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc        
 
         
   
 
         
Sè: 27/BC-UBND                                S¬n B×nh, ngµy  24 th¸ng 6 n¨m 2021        
               
b¸o c¸o quyÕt to¸n thu - chi ng©n s¸ch x· n¨m 2020        
               
    I.     PhÇn thu:                                          Tæng thu: 10.633.533.930          
               
TT Néi dung thu Sè tiÒn  Ghi chó         
1 C¸c kho¶n thu x· h­ëng 100% 1.978.105.415          
  Trong ®ã:            
  Thu phÝ và lÖ phÝ 7.410.000          
  Thu c¸c lo¹i hîp ®ång thÇu tõ quü ®Êt c«ng 38.630.000          
  Thu tiÒn sö dông ®Êt ( §Êu gi¸ ®Êt) 1.050.510.400          
  Thu ®ãng gãp tù nguyÖn cña tæ chøc c¸ nh©n 20.000.000          
  Thu 2 lo¹i quü 32.900.000          
  Thu quü phßng chèng thiªn tai cña c¸n bé c«ng chøc 2.910.000          
  Thu kh¸c, thu ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, tÞch thu theo
 quy ®Þnh
29.918.532          
  Thu chuyÓn nguån 786.794.000          
  Thu kÕt d­ ng©n s¸ch n¨m 2019 9.032.483          
2 Thu c¸c lo¹i h­ëng % theo quy ®Þnh cÊp trªn  70.309.315          
  Trong ®ã:            
  Thu thuÕ m«n bµi 3.800.000          
  Thu thuÕ sö dông ®Êt phi n«ng nghiÖp 318.200          
  Thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng 37.827.222          
  Thu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 8.567.576          
  Thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 1.300.000          
  Thu tr­íc b¹ ®Êt 18.496.317          
3 Thu bæ sung ng©n s¸ch cÊp trªn 8.585.119.200          
  Trong ®ã:            
  Thu trî cÊp c©n ®èi ng©n s¸ch  3.976.043.000          
  Thu bæ sung môc tiªu 4.609.076.200          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
II. PhÇn chi:                                                       Tæng chi:     10.506.433.000          
               
TT Néi dung chi Sè tiÒn Ghi chó         
1 Chi ho¹t ®éng bé m¸y x· 1.585.859.100          
  Trong ®ã:            
  Chi l­¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp vµ ®ãng BH c¸n bé ®­¬ng chøc  1.035.321.600          
  Chi phô cÊp b¸n chuyªn tr¸ch, Xãm tr­ëng, Hîp ®ång 235.446.000          
  ChuyÔn nép BHXH, BHYT cho c¸n bé 184.395.500          
  ChuyÔn nép tiÒn c«ng ®oµn cÊp trªn  10.696.000          
  Chi hç trî 6 th«n theo nghÞ quyÕt 156 120.000.000          
2 Chi cho quèc phßng, An ninh 427.468.500          
2.1 Chi cho quèc phßng 385.137.500          
  Chi l­¬ng, phô cÊp x· ®éi tr­ëng 55.021.200          
  Chi nép BHXH, BHYT cho x· ®éi tr­ëng 10.204.100          
  Chi phô cÊp ®Æc thï cña ngµnh  11.407.400          
  Phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo ngµnh 12.873.600          
  Phô cÊp th©m niªn nghÒ 11.681.600          
  Chi phô cÊp cÊp phã, phô cÊp th«n ®éi, phô cÊp tr¸ch nhiÖm 89.459.600          
  Chi cho huÊn luyÖn, qu©n sù 142.620.000          
  Chi lµm kÕ ho¹ch v¨n kiÖn phßng thñ s¶n sµng chiÕn ®Êu 13.640.000          
  Chi ho¹t ®éng quèc phßng, tæng kÕt AN-QP 38.230.000          
2.2 Chi cho an ninh 42.331.000          
  Chi điện thoại , Internet 1.837.000          
  Chi ho¹t ®éng an ninh 18.700.000          
  Chi b¶o vÖ tuÇn tra canh g¸c 6.000.000          
  Chi hç trî c«ng an viªn nghØ viÖc do s¸t nhËp 15.794.000          
3 Chi c«ng t¸c hµnh chÝnh 294.254.900          
  Trong ®ã:            
  Chi thanh to¸n tiÒn ®Æt b¸o  10.550.600          
  Chi mua sæ s¸ch, v¨n phßng phÈm vµ in Ên tµi liÖu 79.462.000          
  Chi thay thÕ, söa ch÷a m¸y tÝnh 18.825.000          
  Chi tiÒn ®iÖn th¾p s¸ng phôc vô c«ng së 17.857.000          
  ChuyeÔn tr¶ tuyªn truyÒn trang ANTT t¹p chÝ ®êi sèng  11.000.000          
  ChuyÔn tr¶ mua c©y hoa gièng vÒ trång ®ît kiÓm tra XD NTM 14.000.000          
  Chuyenx tr¶ phÇn mÒm d÷ liÖu sè NTM 7.000.000          
  ChuyÔn tr¶ gia h¹n cæng th«ng tin ®iÖn tö 3.280.000          
  Chi ho¹t ®éng ®éng  nghiÖp vô chuyªn ngµnh 33.128.000          
  Chi tiÒn b¶o tr× phÇn mÒm Misa, phµn mÒm QLTS 6.000.000          
  Kinh phÝ bÇu cö tr­ëng th«n nhiÖm kú 2020-2022 11.570.000          
  Chi tiÒn mua phÇn mÒm diÖt vi rót 199.000          
  Chi thanh to¸n héi häp vµ c«ng t¸c khen th­ëng 71.480.000          
  Chi thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i vµ Internet 9.903.300          
4 Chi cho c«ng t¸c chÝnh s¸ch x· héi 948.137.200          
  Trong ®ã:            
  Chi trî cÊp h­u 130  148.092.000          
  Chi tr¶ hµng th¸ng TNXP 2.160.000          
  Chi ®ãng BHYT h­u 130 vµ c¸c ®èi t­îng x· héi 2.950.200          
  Chóc thä, mõng thä cho c¸c cô 70,80,85,90,95,100 tuæi 32.300.000          
  Chi quµ thê cóng LiÖt sü, th¨m hái ng­êi cã c«ng trong tÕt nguyªn ®¸n, ngµy 27/7 46.800.000          
  Chi quµ cho c¸c ®èi t­îng BTXH khã kh¨n trong dÞp tÕt 4.800.000          
  Chi tæ chøc ®ªm héi tr¨ng r»m 7.500.000          
  Chi ®iÒu tra cung cÇu lao ®éng 5.000.000          
  Chi mua lÔ th¾p h­¬ng c¸c ngµy lÔ  9.150.000          
  Chi cho c¸c ch¸u thiÕu nhi vui tÕt trung thu 10.335.000          
  Chi hç trî ng­êi nghÌo, cËn nghÌo, ®èi t­îng chÝnh s¸ch, b¶o trî x· héi khã kh¨n trong dÞch bÖnh Covid 19 n¨m 2020 486.750.000          
  Chi nép tr¶ l¹i ng©n s¸ch cÊp trªn thõa 1 ®èi t­îng kh«ng nhËn t¹i x· trong dÞch bÖnh Covid 19 1.500.000          
  Chi hç trî tæ liªn gia, th«n lµm c«ng t¸c phßng chèng dÞch Covid 19 61.500.000          
  Chi tiÒn mai t¸ng cho ®èi t­îng theo Q§ 290,62,49 cña ChÝnh phñ 129.300.000          
5 Chi l­¬ng + ho¹t ®éng §¶ng  633.055.600          
  Trong ®ã:            
  Chi l­¬ng, phô cÊp V¨n phßng, §¶ng ñy viªn, bÝ th­ chi bé  416.959.300          
  Chi nép BHXH, BHYT, kinh phÝ c«ng ®oµn c¸n bé §¶ng 29.074.300          
  Chi tæ chøc ®¹i héi §¶ng  119.660.000          
  Chi ho¹t ®éng, ph« t«, in Ên tµi liÖu, ®¹i héi ®¶ng  67.362.000          
6 Chi sù nghiÖp y tÕ 55.394.000          
  Chi tæ chøc ch¨m sãc søc kháe KHHG§ 1.200.000          
  Phô cÊp c¸n bé y tÕ th«n b¶n 32.184.000          
  ChuyÔn tr¶ mua vËt t­ y tÕ phßng chèng dÞch covid-19  8.010.000          
  Chi tr¶ phô cÊp trùc khu vùc c¸ch ly y tÕ n¨m 2020 14.000.000          
7 Chi khèi ®oµn thÓ & ho¹t ®éng kh¸c  784.502.300          
  Trong ®ã:            
  + Chi tiÒn l­¬ng, vµ ®ãng b¶o hiÓm c¸n bé MÆt trËn 95.826.000          
  Chi phô cÊp cho c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch,  54.414.700          
  Chi ho¹t ®éng MÆt trËn 6.500.000          
  Chi ngµy ®¹i ®oµn kÕt XD ®êi sèng v¨n hãa ë khu d©n c­ 18.000.000          
  Chi KP tæ chøc ngµy héi toµn d©n b¶o vÖ an ninh tæ quèc  6.000.000          
  Chi ho¹t ®éng thanh tra nh©n d©n 5.000.000          
  + Chi tiÒn l­¬ng,phô cÊp vµ ®ãng BH §oµn thanh niªn 94.016.300          
  Chi ho¹t ®éng ®oµn  6.000.000          
  Chi phô cÊp cho c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch,  16.008.800          
  + Chi tiÒn l­¬ng, phô cÊp vµ ®ãng b¶o hiÓm c¸n bé Héi PN 62.639.500          
  Chi phô cÊp cho c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch,  12.247.000          
  Chi ho¹t ®éng héi PN 6.000.000          
  Chi mÝt tin ngµy 08/3 3.000.000          
  + Chi tiÒn l­¬ng, phô cÊp vµ ®ãng b¶o hiÓm c¸n bé Héi ND 80.925.300          
  Chi phô cÊp cho c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch,  12.247.000          
  Chi ho¹t ®éng héi ND, §¹i héi héi héi n«ng d©n 6.000.000          
  + Chi tiÒn l­¬ng, phô cÊp, §ãng b¶o hiÓm c¸n bé Héi CCB 69.167.300          
  Chi phô cÊp cho c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch,  15.884.000          
  Chi nép BHYT cho héi viªn Héi CCB 64.666.400          
  Chi ho¹t ®éng héi Cùu chiÕn binh  6.500.000          
  Chi tæng kÕt x©y dùng n«ng th«n míi 25.600.000          
  + Chi c«ng t¸c V¨n ho¸ -   thÓ dôc thÓ thao 22.200.000          
  + Chi tiÒn khu d©n c­ cho 6 th«n n¨m 2020 30.000.000          
  Chi ho¹t ®éng cho héi ng­êi cao tuæi 1.500.000          
  Chi ho¹t ®éng héi khuyÕn häc, gi¸o chøc 3.000.000          
  Chi ho¹t ®éng héi lÝnh Tr­êng S¬n 1.000.000          
  Chi ho¹t ®éng héi chö thËp ®á 1.000.000          
  Chi c«ng t¸c thó y 4.000.000          
  Hç trî c¸n bé thó y tham gia phßng chèng dÞch t¶ lîn ch©u phi 4.900.000          
  Chi nép quü phßng chèng thiªn tai vµo quü cña tÜnh 14.260.000          
  Chi nép 2 lo¹i quü t¹i kho b¹c 21.550.000          
  Chi mua hoa, quµ chóc mõng c¸c ngµy lÔ chïa Yªn M· vµ XD ng«i chïa Tam B¶o  3.000.000          
  Chi tæng kÕt, mÝt tinh ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam,  8.000.000          
  Chi mua hoa, chóc mõng 3 tr­êng khai gi¶ng, bÕ gi¶ng n¨m häc 3.450.000          
8 Chi thanh to¸n c«ng t¸c H§ND x· 211.636.000          
  Trong ®ã:            
  Chi phô cÊp ®¹i biÓu H§ND x· 147.636.000          
  Phô cÊp c¸c ban héi ®ång 16.986.000          
  Chi ho¹t ®éng H§ND x· 47.014.000          
9 Chi c«ng t¸c GTTL, n«ng nghiÖp vµ ch¨n nu«i 369.142.200          
  Trong ®ã:            
  Chi chuyÓn tiÒn thñy lîi phÝ cho hîp t¸c x· n«ng nghiÖp 218.412.000          
  Chi mua chÕ phÈm sinh häc Hatimic 27.000.000          
  ChuyÔn tr¶ mua gièng ng« , ®Ëu s¶n xuÊt vô ®«ng 95.685.200          
  chi hç trî giíi thiÖu s¶n phÈm OCOP HTX ThiÖn Hãa 3.000.000          
  Chi hç trî c¸c hé ch¨n nu«I bÞ dÞch t¶ lîn ch©u phi 25.045.000          
  Chi c¸c kho¶n kh¸c             
10 Chi chuyÓn nguån 216.873.000          
11 Chi thanh to¸n c¸c c«ng tr×nh phóc lîi 4.980.110.200          
  Trong ®ã:            
  KP khu d©n c­ kiÓu mÉu th«n 3 vµ th«n 4 ®¹t chuÉn 200.000.000          
  Chi hç trî c¸c hé XD v­ên mÉu n¨m 2019 170.000.000          
  Chi hç trî c¸c hé mua m¸y läc n­íc 204.000.000          
  Chi hç trî XD v­ên mÉu, di dêi nhµ vÖ sinh, cöa hµng tiÖn lîi, ®­êng giao th«ng v­ît chØ tiªu  63.050.000          
  Hç trî nh©n d©n XD hµng rµo, hµng rµo xanh, cäc bª t«ng, r·nh tho¸t n­íc… n¨m 2019 269.592.800          
  Hç trî c¸c th«n XD ®­êng giao th«ng n¨m 2019 1km/30 triÖu  42.990.000          
  Chi ®ãng bµn ®Æt t¹i phßng 1 cöa 50.500.000          
  Chi l¾p ®Æt 4 m¸y vi tÝnh, m¸y in, camera 49.173.000          
  Chi mua khung khÈu hiÖu, pa n« ¸p phÝch, cäc, b¨ng cê tuyªn truyÒn  35.200.000          
  L¾p ®Æt hÖ thèng chiÕu s¸ng trôc ®­êng vµ khu vùc UBND 37.000.000          
  Chi bèc mé gi¶i phãng mÆt b»ng ®­êng GT néi ®ång 4.200.000          
  ChuyÔn tr¶ thuª m¸y móc ®¾p ®Êt lÒ ®­êng  61.600.000          
  ChuyÔn tr¶ lµm c¸c kho UB 34.000.000          
  Lµm bån hoa c©y c¶nh däc ®­êng tr­íc UB x· 17.400.000          
  Tu söa l¾p ®Æt ®å ®iÖn trong héi tr­êng, vµ c¸c phßng lµm viÖc 11.940.000          
  Mua c©y gièng vÒ trång hai bªn trôc ®­êng XDNTM 66.500.000          
  Chi vít bÌo xö lý m«i tr­êng trong XDNTM 49.000.000          
  X©y hè ñ chÊt th¶i xö lý m«i tr­êng t¹i tr­êng häc, UB 10.000.000          
  Tr¶ nî n©ng cÊp më réng ®­êng vµo trung t©m x· 184.000.000          
  Chi tr¶ nî n©ng cÊp nhµ giao dÞch 1 cöa n¨m 2009 80.000.000          
  Tr¶ nî x©y nhµ v¨n hãa th«n 5 51.831.000          
  Tr¶ nî n©ng cÊp më réng s©n vËn ®éng x· 923.380.000          
  N©ng cÊp söa chöa 3 cèng qua ®­êngthñy lîi néi ®ång   247.632.000          
  Chi thanh to¸n tiÒn mua xi m¨ng lµm ®­êng bª t«ng  (ng©n s¸ch 3 cÊp x·, huyÖn, tÜnh) 213.683.200          
  Thanh to¸n lµm ®­êng GT néi ®ång th«n 5 120.000.000          
  N©ng cÊp söa ch÷a kªnh m­¬ng néi ®ång 54.956.000          
  Tr¶ nî c¶i t¹o tr¹m y tÕ, n©ng cÊp khu«n viªn bê rµo tr¹m y tÕ 180.598.000          
  Tr¶ nî x©y dùng nhµ vÖ sinh tr­êng tiÓu häc 27.980.000          
  Chi khoan giÕng t¹i UBND x· 7.500.000          
  Tr¶ nî x©y dùng b¶i tËp kÕt r¸c th¶i 173.000.000          
  Thanh to¸n x©y dùng ®­êng giao th«ng néi ®ång 949.295.000          
  N©ng cÊp söa ch÷a nhµ lµm viÖc 2 tÇng UBND x· 137.407.200          
  Tr¶ nî x©y nhµ bÕp tr­êng mÇm non ( ®iÓm lÎ) 71.000.000          
  XD s©n bãng chuyÒn x· 142.520.000          
  Chi tr¶ nî c«ng tr×nh nhµ v¨n hãa x· 39.182.000          
Tæng hîp quyÕt to¸n thu - chi ng©n s¸ch x· n¨m 2020 nh­ sau:            
                    Tæng thu:                   10.633.533.930          
                    Tæng chi:                10.506.433.000          
                    Tån quü                 120.000.000          
              KÕt d­ t¹i tµi kho¶n kho b¹c 7.100.930          
ng­êi lËp b¸o c¸o tm. uû ban nh©n d©n         
KÕ to¸n Chñ tÞch        
               
             
               
  Ph¹m QuyÕt ChiÕn NguyÔn Huy Lîi        

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 84.303
    Online: 2