Nopoij dung như sau;

   Uû ban nh©n d©n                   céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

          x· s¬n b×nh                                             §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

       
   
 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai số liệu tình hình thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021

 

 
 

 

I. Thời gian: Ngày 13  tháng  7  năm 2021

II. Địa điểm: Tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Sơn Bình

III. Thành phần: Gồm toàn thể cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân, trưởng thôn 6 thôn.

IV. Nội dung:

1. Ông Nguyễn Huy Lợi - Chủ tịch UBND thông qua Biên bản công khai theo Thông tư  số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

2. Thông báo các nội dung công khai

          Công khai số liệu thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2021

3. Hình  thức công khai

- Thông báo trước Cán bộ, công chức, trưởng thôn 6 thôn.

- Niêm yết tại Trụ sở uỷ ban nhân dân xã Sơn Bình, nhà văn hóa 6 thôn, trên cổng thông tin điện tử xã.

4. Địa điểm, thời gian niêm yết

- Niêm yết tại Trụ sở uỷ ban nhân dân xã Sơn Bình, nhà văn hóa 6 thôn, trên cổng thông tin điện tử xã.

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 13/8/2021

5. Yêu cầu: Cán bộ, công chức, thôn trưởng 6 thôn xem bảng niêm yết các nội dung công khai tài chính nếu có điều gì thắc mắc phản ánh về Ban thanh tra nhân dân xã hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

Biên bản thông qua trước cán bộ, công chức, thôn trưởng 6 thôn 11h00 phút cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

 

                             Thư ký                                                       Chủ tịch

 

 

 

 

  Lê Đình Huân                                                     Nguyễn Huy Lợi

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       XÃ SƠN BÌNH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:     /QĐ-UBND                                       Sơn Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

     Về việc công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

 

 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN BÌNH

          Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

        Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

          Căn cứ Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 7 tháng 7 năm 2021 của HĐND xã Sơn Bình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

                                      (Có các biểu kèm theo)

         Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Điều 3. Văn phòng UBND xã, bộ phận Tài chính – Kế toán tổ chức thực hiện Quyết định này././.

 

Nơi nhận:

- UBND huyện;

- Phòng TC huyện;

- Đảng uỷ, HĐND xã;

- Các đoàn thể xã;

- Thôn trưởng 6 thôn;

- Lưu  VP, KT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

                               CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                Nguyễn Huy Lợi

 

 

 

 

 

   Uû ban nh©n d©n                   céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

          x· s¬n B×NH                                             §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

       
   
 

 

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

 

 
 

 

I. Thời gian: Ngày 13  tháng 7 năm 2021

II. Địa điểm: Tại Trụ sở Uỷ ban nhân dân xã Sơn Bình

III. Thành phần: Gồm toàn thể cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân, trưởng thôn 6 thôn.

IV. Nội dung:

1. Ông Nguyễn Huy Lợi - Chủ tịch UBND thông qua Biên bản công khai theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

2. Thông báo các nội dung công khai

          Công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2020.

3. Hình  thức công khai

- Thông báo trước Cán bộ, công chức, trưởng thôn 6 thôn.

- Niêm yết tại Trụ sở uỷ ban nhân dân xã Sơn Bình, nhà văn hóa 6 thôn, trên cổng thông tin điện tử xã.

4. Địa điểm, thời gian niêm yết:

- Niêm yết tại Trụ sở uỷ ban nhân dân xã Sơn Bình, nhà văn hóa 6 thôn, trên cổng thông tin điện tử xã.

- Thời gian niêm yết: Từ ngày 13/7/2021 đến ngày 13/10/2021

5. Yêu cầu: Cán bộ, công chức, thôn trưởng 6 thôn xem bảng niêm yết các nội dung công khai tài chính nếu có điều gì thắc mắc phản ánh về Ban thanh tra nhân dân xã hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

Biên bản thông qua trước cán bộ, công chức, thôn trưởng 5 thôn 11h30 phút cùng ngày và được các thành viên nhất trí 100%.

 

                             Thư ký                                                       Chủ tịch

 

 

 

 

      Lê Đình Huân                                                     Nguyễn Huy Lợi

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 84.294
   Online: 4