chương trình thực hiện KT-XH năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN BÌNH

 

Số 02/CTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Sơn Bình, ngày 05 tháng 01 năm 2021

 

 

                                                           

CHƯƠNG TRÌNH

Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2021

 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; năm tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Dự báo tình hình chính trị, kinh tế tiếp tục diễn biến khó lường; tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt... Cho nên cần có sự nổ lực thống nhất của cả hệ thống chính trị, sức mạnh đoàn kết gắn bó của toàn Đảng, toàn dân xã nhà, tiếp tục tập trung quyết liệt cũng cố, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Huy động, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng; quan tâm hơn các vấn đề về môi trường, văn hóa, an ninh trật tự nông thôn, thúc đẩy phát triển nhanh về kinh tế xã hội, giữ vững Quốc phòng - An ninh, xây dựng xã nhà triển toàn diện.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết số 06/NQ-ĐU ngày 30/12/2020 Đảng ủy về công tác xây dựng Đảng, phát tiển KT-XH; Nghị quyết số 43/2020/NQ-HĐND, ngày 29/12/2020 của HĐND xã về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; từ đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Khóa XXII.

2. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết phù hợp với điều kiện thực tế của xã để triển khai kịp thời, đảm bảo tính khả thi; đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, phòng chống dịch Covid-19 và khôi phục phát triển kinh tế phù hợp với tình hình mới. Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; khuyến khích đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ. Tiếp tục thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công tác cải cách hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể.

 1. Về kinh tế.
 • Tốc độ tăng trưởng theo giá trị sản xuất 10%, Thu nhập bình quân đầu người 39,84 triệu đồng.
 • Thu ngân sách trên địa bàn đạt 1,945 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 15 tỷ đồng.
 • Tổng sản lượng lương thực 1.550 tấn; Tổng đàn trâu, bò 550 con; đàn lợn 800 con; đàn hươu 380 con, đàn dê 100 con, đàn ong 200 đàn, con gia cầm 15000 con. Chuyển đổi 2ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu và nuôi trồng thủy sản, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với việc phát động ra quân các đợt cao điểm; củng cố, giữ vững và nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí, nhất là công tác cải tạo vườn, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, phấn đấu đạt thêm, 20 hộ cải tạo vườn, 10 vườn mẫu, 01 KDC NTM kiểu mẫu, trồng mới 1,5ha cây ăn quả (cam 0,5ha và bưởi 1ha). Vận động GPMB, tổ chức nhận xi măng làm 0,9km đường GTNT và 0,4km kênh mương, rảnh thoát nước.

 1. Về xã hội.
 • Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%, hộ cận nghèo giảm còn 3,2% (theo tiêu chí hiện hành). Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 65,80%.
 • Giữ vững tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ tham gia BHYT 91%; BHXH 44%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi dưới 9,7%, theo cân nặng dưới 7%.
 • Giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia của 3 trường học, 100% thôn đạt thôn văn hóa, có trên 94% gia đình đạt gia đình văn hóa.
 1. Về môi trường: Thường xuyên phát động tổ chức công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ môi trường, duy trì ngày Chủ nhật xanh; tỷ lệ thu gom xử lý rác đạt 70%.
 2. Về quốc phòng – an ninh: Tuyển giao quân đạt 100% chỉ tiêu; 100% lực lượng đảm bảo an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu. Giảm tai nạn giao thông về cả 03 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP.

1. Về kinh tế

- Thực hiện tốt đề án sản xuất mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật; đưa các cây, con chủ lực có năng suất chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất, chăn nuôi theo chuỗi liên kết, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng thức ăn chăn nuôi (như vùng Cửa trộ, Đồng tranh, Eo sít, Rờm..), tiếp tục quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, duy trì, xây dựng sản phẩm OCOP và phát triển kinh tế vườn hộ theo hướng nâng cao giá trị sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp, đảm bảo an toàn dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, siết chặt quản lý hàng hóa, vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia súc. Mở rộng các mô hình chăn nuôi nông hộ, gia trại, mỗi mô hình có từ 3-5 con bò, mô hình cá – lúa, gà quy mô trên 200 con trở lên, tăng đàn Ong.. làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, đặc biệt là kế hoạch và kịch bản phòng chống Bệnh dịch tả Lợn Châu phi.. vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên toàn xã, chấp hành nghiêm túc Luật Thú y, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; nhiệm vụ phòng chống thiên tai.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt và tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phong trào xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí đảm bảo bền vững; chú trọng xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, cải tạo vườn gắn với trồng cây ăn quả, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, thu gom, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình; thực hiện phong trào làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường từ đầu năm và duy trì thường xuyên, liên tục tạo thành phong trào sâu rộng trong mỗi cộng đồng dân cư, mỗi hộ gia đình.

- Khai thác lợi thế đường Quốc lộ 8A đi qua xã dài gần 2km, quy hoạch, phát triển các điểm kinh doanh dịch vụ hàng hóa, cơ sở vật liệu xây dựng, mộc dân dụng... Có chính sách khuyến khích Doanh nghiệp, HTX tham gia phát triển kinh tế. Thu hút xã hội hóa đầu tư, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động nguồn lực đặc biệt huy động các nguồn đóng góp của nhân dân; thực hiện lồng ghép các nguồn vốn ngân sách, chương trình dự án; đầu tư của doanh nghiệp, con em xa quê ... để tiếp tục xây dựng những công trình, hạng mục đảm bảo các tiêu chí về hạ tầng: Đường giao thông, kênh mương nội động, trường học, trạm, đường điện thắp sáng đường quê, chỉnh trang khu dân cư...

- Thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch đấu giá đất (Vùng Cồn Đàng, Cửa Ông) cấp đất xen dắm, khai thác tối đa nguồn thu từ đất; Tận thu hết các nguồn thu được thu trên địa bàn, tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp để tăng nguồn thu đảm bảo hoạt động chi ngân sách. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán. Thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Khuyến khích nhân dân thụ hưởng tối đa các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Tài nguyên - môi trường

Tập trung xử lý các tồn đọng về đất đai; tiếp tục thực hiện xây dựng hồ sơ cấp đổi, cấp lần đầu GCNQSD đất, việc công nhận lại đất ở trước ngày 18/12/1980. Tăng cường công tác hòa giải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong cán bộ và nhân dân; đồng thời, thực hiện nghiêm việc xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính về đất đai đúng quy định pháp luật. Phối hợp các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát tất cả các dự án đầu tư sau khi được giao đất, xử lý kiên quyết không để tình trạng lãng phí quỹ đất. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, đưa HTX môi trường hoạt động theo quy chế. Tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm về khai thác khoáng sản, xiết chặt quản lý đất nghĩa địa. Thành lập Ban vận động, tiếp tục huy động nguồn xã hội hóa cải tạo Ao Hàm rồng, tạo cảnh quan sạch đẹp, là điểm nhấn của trung tâm xã. Làm tốt công tác GPMB các công trình, dự án trên địa bàn...

3. Về văn hóa - xã hội.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình, làng xã, đơn vị văn hóa. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao, tổ chức giải Bóng đá truyền thống mừng đảng, mừng xuân 2021 và nhân các ngày lễ lớn, Tổ chức Đại hội TDTT vào quý 1/2021 và tham gia các giải của huyện góp phần rèn luyện thân thể, vui chơi giải trí lành mạnh có ích.

- Kết hợp đầu tư ngân sách và xã hội hóa đầu tư để phục hồi, nâng cấp, phát huy tốt hơn giá trị di tích lịch sử văn hóa. Đổi mới nội dung và hình thức các chương trình phát thanh, tăng cường viết bài tuyên truyền và sử dụng có hiệu quả Trang thông tin điện tử của xã.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW; Củng cố, nâng cao tiêu chí trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học. Chú trọng dạy kỹ năng sống, đạo đức, truyền thống cho học sinh. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện tốt công tác xã hội hóa đầu tư cho giáo dục. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bản đầu cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình Dân số - KHHGĐ. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, không để dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn,  giảm thiểu sinh con thứ 3 trở lên.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách cho người nghèo, lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các chương trình dự án, các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển sản xuất vươn lên thoát nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề.

4. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiện toàn bộ máy sau bầu cử. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong CCHC, trong đó tập trung thực hiện các nội dung đạt thấp: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện tốt việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, đảm bảo tinh gọn và hiệu quả kèm theo đó là việc giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động KCT xã và cán bộ thôn. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng để nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, nâng cao trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong việc thực thi công vụ.

- Nâng cao số lượng và chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các luật mới ban hành, tích cực đưa pháp luật đến với người dân nhằm giải quyết những vấn đề nổi lên trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh; Các ban nghành, bộ phận chuyên môn bám sát và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tham mưu theo đúng chức năng thẩm quyền, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, xử lý nghiêm cán bộ công chức vi phạm.

5. Về quốc phòng - an ninh

- Duy trì tốt hoạt động của lực lượng Công an theo quy chế, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tuần tra canh gác bảo vệ tốt trật tự an ninh an toàn xã hội, hạn chế thấp nhất các vụ việc xẩy ra, không để xẩy ra điểm nóng trên địa bàn. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc việc thực hiện các Nghị quyết; Nghị định liên quan của Chính phủ; Giảm số vụ vi phạm pháp luật hình sự, giảm tai nạn giao thông kể cả ba tiêu chí.

 • Ban Quân sự tổ chức tốt các đợt huấn luyện, quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ sẳn sàng chiến đấu. Nắm chắc lực lượng trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, giao quân đủ chỉ tiêu. Chủ động phương án, ứng cứu kịp thời khi có thiên tai, cháy rừng và thiên tai khác xẩy ra.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Các bộ phận chuyên môn, trưởng thôn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ:
 • Quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình và khung phân công nhiệm vụ kèm theo, triển khai xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện.
 • Tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất các nhiệm vụ được phân công tại chương trình này và chịu trách nhiệm trước UBND xã, Chủ tịch UBND về triển khai thực hiện chương trình; báo cáo UBND xã chỉ đạo, giải quyết các khó khăn vướng mắc, xử lý kịp thời những vấn đề, nhiệm vụ phát sinh.
 • Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình; kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng, quý, gửi văn phòng UBND xã trước ngày 15 hàng tháng, báo cáo năm gửi trước 20/11/2021. (có dự ước cả năm).
 1. Văn phòng UBND xã theo dõi, đôn đốc các ban nghành triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện hàng tháng, quý và năm để báo cáo theo quy định.
 2. Đề nghị UBMTTQ xã, các tổ chức đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tin tưởng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
 3. Đề nghị các Ban Hội đồng nhân dân xã tăng cường giám sát thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, các ban nghành triển khai thực hiện Chương trình này./.

 

Nơi nhận:                                                                         

- UBND huyện;

- TT Đảng ủy, HĐND;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các đơn vị thôn;

- Lưu VP xã.                                                                                    

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Huy Lợi

 

 

Phụ lục

KHUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021

(Kèm theo Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 05/01/2021 của Ủy ban nhân dân xã)

 

 

STT

Nội dung công việc/ nhiệm vụ

Thời gian thực hiện (tháng/2021)

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

I

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN MỚI

1

Chuyên đề khai thác tiềm năng thế mạnh cây – con chủ lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh theo hướng nâng cao giá trị giá tăng và phát triển bền vững (OCOP)

 

4

Ban nông nghiệp

Các ban, ngành liên quan, các thôn

 

2

Chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng màu, nuôi trồng thủy sản (như vùng Cửa trộ, Đồng tranh, Eo sít, Rờm..), xây dựng các mô hình kinh tế (mô hình có từ 3-5 con bò, mô hình cá – lúa, gà quy mô trên 200 con trở lên...).

5

7

Ban nông nghiệp

Địa chính, các thôn

 

3

Xây dựng và triển khai KH BVR, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021;

1

12

Công chức Địa chính

Các chủ rừng; Các ban nghành, trường học..

 

4

Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, xây dựng đề án sản xuất vụ Hè thu, vụ Đông

1

10

Ban nông nghiệp

Các ban nghành, các thôn

 

5

Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm phòng

4

11

Ban thú y

BCĐ và các thôn

 

6

Xây dựng, hoàn thiện khung kế hoạch hoạt động của BCĐ NTM xã; hướng dẫn các thôn xây dựng kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2021

1

4

Chuyên trách NTM

Các ban, ngành, công chức phụ trách tiêu chí; các thôn

 

7

Xây dựng 01 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cũng cố các khu kiểu mẫu đã đạt, cải tạo 20 vườn, xây dựng 10 vườn mẫu đạt chuẩn

1

10

Chuyên trách NTM

Các ban, ngành, công chức phụ trách tiêu chí; các thôn

 

II

LĨNH VỰC KINH TẾ - HẠ TẦNG, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1

Phát động phong trào ra quân làm GTNT, rãnh thoát nước, trong đó phấn đấu hoàn thành 0,9km đường GTNT và 0,4km kênh mương, rảnh thoát nước

1

12

Công chức Địa chính

BCĐ và các thôn

 

2

Tổ chức xây dựng, sữa chữa nhà ở dân cư

3

12

Ban chính sách

MTTQ và các ban nghành

 

3

Rà soát phương tiện, ký hợp đồng nguyên tắc, xây dựng phương án đảm bảo ATGT mùa mưa lũ

3

5

Công chức Địa chính – Quân sự

Các ban nghành

 

4

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh ATTP dịp tết nguyên đán, tết trung thu

1

9

Công chức Địa chính – BCĐ xã

Trạm Y tế

 

5

Thực hiện đề án thu gom, xử lý rác thải

2

12

Công chức Địa chính

Các ban nghành

 

6

Bổ sung hồ sơ đấu giá đất, cấp đất xen dắm các vùng theo quy hoạch (Vùng Cồn Đàng, Cửa Ông, hội quán cũ...)

6

9

Công chức Địa chính

Các ban nghành

 

7

Tiếp tục thực hiện việc cấp đổi và cấp lần đầu GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân

1

12

Công chức Địa chính

Các ban nghành

 

8

Tập trung thực hiện lập hồ sơ thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng trên địa bàn (Khi có)

1

12

Công chức Địa chính

Các ban nghành có liên quan và các thôn

 

9

Kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; việc chấp hành bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi tập trung

1

12

Công chức Địa chính

Các ban, ngành liên quan và Chủ cơ sở

 

10

Vận dụng cải tạo Ao Hàm rồng, tạo cảnh quan sạch đẹp, là điểm nhấn của trung tâm xã.

3

12

Ban vận động xã

Các UBMTTQ, ban nghành có liên quan

 

III

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Đảm bảo chế độ, hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân sách. Tổ chức nghiệm thu quyết toán, giải ngân vốn công trình xây dựng cơ bản 2021

2

12

Ban tài chính

Địa chính, các ban nghành, các thôn

 

2

Xây dựng kế hoạch và triển khai thu ngân sách

4

8

Ban Tài chính

Các ban nghành, các thôn

 

3

Rà soát, cũng cố hoạt động các HTX

3

10

Ban Tài chính

Các HTX

 
               

IV

LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI, Y TẾ, GIÁO DỤC

1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn trong năm, các chủ trương – phong trào khác

1

12

Ban Văn hóa

Các ban nghành, các thôn

 

2

Tổ chức Đại hội TDTT

2

4

Ban văn hóa

Các ban nghành, các thôn

 

3

Xây dựng kế hoạch và tổ chức bình xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa

9

11

Ban văn hóa

Các ban nghành, các thôn

 

4

Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cho người lao động

2

6

Văn hóa chính sách

Các ban nghành

 

5

Xây dựng kế hoạch đền ơn đáp nghĩa, tiếp nhận và trao tặng quà chính sách

1

12

Văn hóa chính sách

Các ban nghành

 

6

Xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập trung bình

9

12

Văn hóa chính sách

BCĐ xã, các thôn

 

7

Rà soát, tổ chức cho các đối tượng hưởng chính sách điều dưỡng

7

9

Văn hóa chính sách

Các ban nghành

 

8

Triển khai Tháng hành động vì trẻ em

5

6

Văn hóa chính sách

Các ban nghành

 

9

Tổ chức 02 đợt chiến dịch tuyên truyền vận động lòng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ

2

10

Cán bộ DSKHHGĐ

Các ban nghành, các thôn

 

10

Xây dựng kế hoạch đảm bảo ATTP năm 2021

2

 

Trạm Y tế

Các ban nghành, các thôn

 

11

Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán 2021

1

4

Trạm Y tế

Các ban nghành, các thôn

 

12

Xây dựng kế hoạch, triển khai công tác đảm bảo Tết Trung thu 2021

9

10

Trạm Y tế

Các ban nghành, các thôn

 

13

Tổ chức 02 đợt Chiến dịch tuyên truyền vận động lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ

2

10

Trạm Y tế

Các ban nghành, các thôn

 

14

Tổ chức tổng kết khen thưởng thành tích trong năm học 2020 – 2021 và khai giảng năm học mới

5

9

Hội khuyến học xã

Các nhà trường

 

V

LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG

1

Xây dựng kế hoạch đảm bảo Quốc phòng – an ninh trong các ngày lễ, tết, sự kiện trọng đại

1

12

Ban công an – Quân sự

Các ban nghành, các thôn

 

2

Hoàn thành lắp đặt hệ thống camera an ninh

1

2

Ban công an

Các bna nghành liên quan

 

3

Xây dựng kế hoạch huấn luyện quân sự

3

4

Ban Quân sự

Các ban nghành

 

5

Xây dựng phương án và đảm chủ động phòng chống thiên tai

4

10

Ban Quân sự

Các ban nghành

 

6

Tổ chức khám tuyển và tuyển quân

11

12

Ban Quân sự

Các ban nghành, các thôn

 

VI

LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2021

1

12

Văn phòng xã

CBCC, KCT xã

 

2

Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng CBCC

1

12

Văn phòng xã

Các ban nghành

 

3

Xây dựng kế hoạch thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

1

12

Văn phòng xã

CBCC liên quan

 

4

Tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiện toàn bộ máy sau bầu cử

3

7

BTV Đảng ủy

 TT HĐND-UBMTTQ xã

 

5

Tổ chức niêm yết công khai, báo cáo công khai TSTN năm 2021 theo quy định

1

4

Văn phòng xã

CBCC liên quan

 

6

Xây dựng hồ sơ nâng lương, chuyên ngạch lương, chế độ BHXH, BHYT

1

12

Văn phòng xã

CBCC

 

7

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại

1

12

Văn phòng xã

Các ban nghành

 

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

1

Xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021

1

12

Công chức Tư pháp - HT

 

 

2

Xây dựng kế hoạch và thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật - hòa giải cơ sở năm 2021

1

12

Công chức Tư pháp - HT

 

 

3

Tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật

3

12

Công chức Tư pháp - HT

Các ban nghành

 

4

Xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính năm 2021, tổ chức thực hiện

1

12

Công chức Tư pháp - HT

 

 

 

                   ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

 

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 108.934
Online: 5